BAZA DANYCH AGRINPOL Fundusz Współpracy
 
 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Urszula”

Gospodarstwo Agroturystyczne „Urszula”

zobacz
 
Agrinpol Jak uruchomić działalność gospodarczą na wsi Krok pierwszy – złożenie wniosku o wpis do ewidencji lub rejestru zaloguj się
KROK PIERWSZY – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI LUB REJESTRU


poprzedni rozdział

Od dnia 2 lipca 2004 r. weszły nowe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i zasady jej ewidencjonowania. Zgodnie z powyższymi przepisami, osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

W większości przypadków rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Podjęcie działalności przez osobę fizyczną (również dotyczy to wspólników spółki cywilnej, gdyż to oni są przedsiębiorcami a nie spółka) wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Organem ewidencyjnym jest: wójt, burmistrz, prezydent. Dlatego też, pierwszym krokiem początkującego przedsiębiorcy będzie wizyta w urzędzie gminy lub miasta. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy, który składa się na formularzu /Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej/. Wnioskodawca (przedsiębiorca) uiszcza również opłatę w wysokości 100 zł. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:

Ø  nazwę firmy - najlepiej jest podać nazwę pełną z wersją skróconą, np. "Ex-Im" Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe;

Ø  imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);

Ø  imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie);

Ø  rodzaj działalności - najlepiej jest wpisać wszystkie możliwe rodzaje działalności, jakie zamierzamy prowadzić w chwili obecnej i w przyszłości, ponieważ jeśli będziemy chcieli później poszerzyć dotychczasową działalność, będzie trzeba za każdy dodatkowy wpis zapłacić 50 zł. Przykładowe rodzaje działalności to: usługi biurowe, tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne, doradztwo handlowe, import, eksport itp.;

Ø  miejsce wykonywania działalności - z reguły chodzi tu o siedzibę firmy, którą będzie trzeba odpowiednio oznakować na zewnątrz (szyld z nazwą i adresem firmy). Jednak gdy prace będą wykonywane u klienta, należy zaznaczyć to obok siedziby firmy;

Ø  datę rozpoczęcia działalności - należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia. Należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Średnio wynosi on w dużych miastach 2-3 tygodnie i jeszcze ok. 3-4 tygodnie na załatwienie formalności w pozostałych urzędach. W mniejszych miastach jest on czasami krótszy;

Ø  numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia.

Po ok. 2-3 tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymują także Urząd Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny.

Uwaga: Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Z chwilą wpisania do ewidencji działalności gospodarczej osoba fizyczna uzyskuje status przedsiębiorcy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W przypadku firm małżeńskich możliwe jest założenie i funkcjonowanie wyłącznie na podstawie jednego, wspólnego wpisu obojga małżonków do ewidencji działalności gospodarczej.

 

W przypadku założenia spółki (innej niż cywilna) mamy obowiązek uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Przedsiębiorcy oraz inne podmioty, które muszą uzyskać wpis do KRS, aby podjąć działalność gospodarczą bądź statutową:

·   spółki jawne;

·   spółki partnerskie;

·   spółki komandytowe;

·   spółki komandytowo – akcyjne;

·   spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.);

·   spółki akcyjne (S.A.);

·   spółdzielnie;

·   jednostki  badawczo-rozwojowe;

·   towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;

·   oddziały przedsiębiorców zagranicznych;

·   główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

 

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego części.

 

Wpis do KRS dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy na urzędowym formularzu /wniosek o rejestrację spółki/. Składając wniosek wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową w wysokości 1.000 zł od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, a jeśli wpis podlega ogłoszeniu, to także opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynoszącą 500 zł. Wymóg ogłoszenia dotyczy niektórych spółek.

 

Należy jeszcze zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, zależny od wielkości kapitału, który wraz ze wspólnikami wniesiony będzie do spółki. A to oznacza, że w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki, zobowiązani jesteśmy udać się do urzędu skarbowego i zapłacić podatek w kasie lub na rachunek urzędu skarbowego.

 

Jeśli umowa spółki zawarta będzie w formie aktu notarialnego (taki wymóg jest przewidziany poza spółką jawną dla wszystkich spółek handlowych, tj.: partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej), podatek pobierze sam notariusz. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego (akcyjnego), od których naliczana jest opłata od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 %.

 

Do urzędu skarbowego należy złożyć odpowiednią deklarację, której formularze są dostępne w urzędach skarbowych oraz dowód wpłaty podatku zawierający: imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika dokonującego zapłaty, numer identyfikacji podatkowej, datę dokonania czynności cywilnoprawnej, a także jej przedmiot.

 

To nie koniec wydatków, należy jeszcze zapłacić taksę notarialną, która jest najbardziej kosztowną częścią rejestrowania spółki prawa handlowego. Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego bądź od wartości wnoszonych wkładów do spółki i ich maksymalne stawki wynoszą:

  • do 3 000 zł - 100 zł,
  • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • przy kapitale powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • przy kapitale powyżej 1 000 000 zł – 5 710 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Rejestracja typowej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o minimalnym kapitale zakładowym (tj. 50 000 zł) kosztować będzie u notariusza 910 zł + VAT. Dodatkowo należy zapłacić jeszcze za każdą stronę odpisu aktu notarialnego taksę notarialną w wysokości 6 zł od strony + VAT.

Po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka będzie musiała postarać się o odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Koszt wydania jednego odpisu to 30 zł (za skrócony odpis aktualny) oraz 60 zł (za pełny odpis). Odpis z rejestru będzie spółce potrzebny, aby starać się o nadanie numerów REGON, NIP oraz do założenia rachunku bankowego.

następny rozdział

Drukuj Poleć stronę Powrót na górę
CMS by WEB interface     < © 2003 - 2017 by Fundusz Współpracy >